הדרן על מסכת עירובין - Grand Siyum on Meseches Eiruvin

כ”ה שבט תשע”ט - 1.30.2019